นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์

นาย ณัฐพล อภัยจิตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหาร […]

นางสาว ชิดสุภางค์ เรืองปราชญ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

นางสาว ฉัตรวดี จันทร์คง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]

นางสาว ขวัญประภา จงสกุลรุ่งโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสต […]

นางสาว กัลยาณี วงษ์แวงน้อย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]

นางสาว กมลธิดา สอนหลวย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]

นางสาว กนกวรรณ ปานศรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]

นางสาว ไพรจิตร ตามวัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]

นาย ไพโรจน์ ศักดิ์รัตนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]

นางสาว โสภิตา ชมมิ่งมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]