นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาว เพ็ญพักตร์ อ๊อกซู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว เบญจวรรณ ศิริศักดิ์ยศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส […]

นางสาว เจนจิรา จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสต […]

นางสาว เกศวลี ขวัญเริงใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]