นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาว มุกรินทร์ จินดารัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สา […]

นางสาว ภาณุวรรณ แก้วมะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]

นางสาว พิริยา ชุนถนอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]

นางสาว พาณิตาวิ์ ด้วงเกต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว พัชรี พรหมพุด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหา […]

นางสาว ปิยวรรณ จรเสมอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]

นางสาว น้ำค้าง พริ้มพราย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นาย นภดล อินทรอุดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารแ […]

นางสาว ทิฆัมพร นาคพุ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]

นาย ทศนัย ลีลาวราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]