นางสาว เจนจิรา อภิญญาเมธากุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาข […]