นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged อาหารและโภชนาการ

นางสาว อุษาจรรย์ ทองแจ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว อุทัยวรรณ สุขสิงห์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว อินทร์ธิรา เจริญรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส […]

นางสาว อาภาวรรณ อาจศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว อานีซะ มะเซ็ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหา […]

นาย อานนท์ พงษ์จิวานิช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]

นางสาว อาทิศรา ขุนสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นาย อาทิตย์ โมระนิธิสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สา […]

นางสาว อัมพิกา มีสุขมาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]

นาย อัครพงษ์ กาบทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหาร […]