นางสาว เกตุวดี วิทยานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]