นาย สถาพร มั่นดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมอุ […]