นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

วิภาวี ยาหอม

No comments

นางสาว วิภาวี ยาหอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยา […]

วารี หงษ์ทอง

No comments

นางสาว วารี หงษ์ทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยา […]

นางสาว มณีกาญจน์ บุญส่ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ว […]

นางสาว ภาวิดา โต๊ะนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิท […]

นาย ภานุพงษ์ ดำรงค์ศิลป์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว ปัญญาภรณ์ จะเข้ทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]

นางสาว ปวีณา อาชีวะพนิช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ว […]

นางสาว ปวิตรา เมฆภูวดล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิ […]

นางสาว นริสรา บุญอ่อน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิท […]

นางสาว ธัญพิมล รักเจริญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ว […]