นางสาว วาสนา จิรวิภาส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทค […]