นาย วัชรินทร์ อินทนาศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]