นางสาว จิราภรณ์ วนิดา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทค […]