นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged การตลาด

นางสาว นริศรา น้อยเศรษฐ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระ […]

นงนารถ บุญมี

No comments

นางสาว นงนารถ บุญมี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]

นางสาว ธนิศรา อุดมแสงเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]

ชลดา สุขเปรม

No comments

นางสาว ชลดา สุขเปรม คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]

นางสาว จีระวรรณ พงษ์พันธ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]

จิรัชญา หงษา

No comments

นางสาว จิรัชญา หงษา คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]

กัญญา ปัตไตร

No comments

นางสาว กัญญา ปัตไตร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ […]

กฤตธี กลัดแพ

No comments

นาย กฤตธี กลัดแพ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับ ปริ […]

นางสาว เมษญา เพ็ชร์โรจน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ร […]

นางสาว เกษรา มั่งมีผล คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดั […]