นางสาว โสภิดา   ร่าเริงใจ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถเล่นดนตรีได้ ผ่านการแข่งขันวงโยธวาทิตได้รับเหรียญเงิน ปีพ.ศ.2547