นางสาว เขมจิรา   มูฮำหมัดตาเฮต 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พูดเก่ง เย็บปักถักร้อย อ่านหนังสือ ชอบร่วมกิจกรรม