นางสาว เกวลี ศรีชมภู

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ข่าวสาร การโฆษณา การออกแบบ การผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ การแสดง ร้องเพลง