นางสาว อำภา   บุญนุกุล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย / เต้น / ร้องเพลง(ไทย/สากล) / พิมพ์ดีด