นางสาว อัครวรรธ์   นาคเขียว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว/