นางสาว สุรีรัตย์  ลังการ์พินธุ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดภาพ เเละ ถ่ายภาพ ชอบเล่นกีฬาปิงปองอย่างมาก ชอบพูด ชอบคุยกับเพื่อนเป