นางสาว สุดารัตน์ บุญตะหล้า

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดทางด้านการร้องเพลงทุกประเภท กล้าแสดงออก การที่จะแสดงความแ