นางสาว ศุทธินี   ศรีสุนทร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความสนใจในเรื่องของข่าวสารต่า