นางสาว วาสนา แซ่ตั้น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นัดจัดรายการวิทยุ, พิธีกร, พูดภาษามลายู, ประชาสัมพันธ์