นางสาว วนิดา ศรีสอาด

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แต่งกลอน เรียงความ ว่ายน้ำ แบดมินตัน เต้น