นางสาว ผกามาศ   โพธิ์ขี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มึความถนัดทางด้านการร้องเพลงและเต้น มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของนัก