นางสาว ปวีณา เทศสันเทียะ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ 1. นาฏศิลป์/2. การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ (ดีเกฮูลู)/3. การเต้นและการแสดง