นาย นพพงษ์   มาลาธร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ