นางสาว จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัด:นาฎศิลป์(รำ เต้น แดนซ์เซอร์)/ความสนใจพิเศษ:ถ่ายภาพ