นาย กัมปนาท เกียรติเอกสิทธิ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดในด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การซ่อมเบื่องต้น การลงโปรแกรม การลงwi