นางสาว กนกศรี   อู่ไทย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ/ร้องเพลง/ฟังเพลง/เล่นแบดบินตันฯลฯ