นางสาว ไศลภิน ภู่พงศ์พันธ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย