นาง โนรีย์ ทรัพย์โสภณ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิชาชีพครู

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ