นางสาว โชติกา ขุนศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น