นาย โกวิท พลอยเลี้ยง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรี เล่นกีตาร์