นาย แสง โตศรีสวัสดิ์เกษม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิชาชีพครู

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความสามารถพิเศษ ดาราศาสตร์