นาย เสฎฐวุฒิ โชคกุญชร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ , กีฬา