นางสาว เนตรทราย ชูขาวศรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา เทคโนโลยีการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดภาพ,ร้องเพลง