นาย เชาว์วัศ ชนะพงศ์นิธิกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ