นาย เฉลิมรัชต์ ธิติพิมลกุล

คณะศิลปศาสตร์

สาขา การท่องเที่ยว

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ