นาย เฉลิมพล ทองเสริม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล กีต้า