นาย เจนวิทย์ สุวรรณ์ศิลป์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ