นางสาว อุษณีษ์ ท้วมโพธิ์แก้ว

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น