นางสาว อุมาพร จุลพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด