นางสาว อินทร์ธิรา เจริญรัตน์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ, การทำขนม