นางสาว อาภาวรรณ อาจศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ, รำไทย