นาย อาทิตย์ โมระนิธิสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อาหาร, กีฬา