นางสาว อัญชลี ติวัฒนาการ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ