นางสาว อัจฉราพรรณ โถน้อย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ, คอมพิวเตอร์