นางสาว อรวรรณ ทิพาทรัพย์กิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ