นาย อภิสิทธิ์ แก้วไวยุทธ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล,คอมพิวเตอร์