นางสาว อนงค์ลักษณ์ กิมิฬาร์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา พิมพ์สัมผัส