นาย อธิวัฒน์ แป้นละม่อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ ฟุตบอล